hjälp   login   publicerade dokument    
 

Revisionsberättelse

 

Till föreningsstämman i _______________________________________.

 

Organisationsnummer: _____________________.

 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning av föreningen för år _______. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltning på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det inenbär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefatatr tat granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra utatlanden endan.

Årsredovisninge nhar upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av förenignens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

 

Ort och datum: ____________________________________

 

Underskrift(er): ____________________________________